Organizatorzy

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

Krakowskie Biuro Festiwalowe jest w prostej linii kontynuatorem działań i misji Biura Festiwalowego Kraków 2000, powołanego w 1997 roku dla organizacji cyklu wydarzeń podkreślających rolę Krakowa jako Europejskiego Miasta Kultury. Podobnie jak wtedy, dziś tym bardziej zadania stawiane przed KBF nie sprowadzają się tylko do corocznej organizacji kilkunastu dużych i kilkudziesięciu mniejszych przedsięwzięć o różnorodnym charakterze. Sprawność organizacyjna i umiejętność zbudowania od podstaw marki festiwalowej o międzynarodowym wymiarze stanowią o sile i prestiżu instytucji kultury, ale całe spektrum działalności Biura na różnych polach, przedstawione na kolejnych stronach, świadczy o jego roli czynnika kluczowego dla realizacji miejskich strategii kulturalnych.

Naturalną konsekwencją takiego podejścia jest rozszerzenie czysto organizacyjnej działalności KBF o działania na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych, turystyki kulturalnej, przemysłu spotkań i przemysłów czasu wolnego. Przykłady programów Kraków Miasto LiteraturyLiteracka Małopolska, działalność Krakow Film Commission i Regionalnego Funduszu Filmowego, a także zarządzanie dużą strukturą informacji turystycznej oraz Centrum Kongresowym ICE Kraków pokazują ważne kierunki rozwoju KBF zapoczątkowane w ostatnich latach. Warto podkreślić, że te działania nie są realizowane w oderwaniu od otoczenia: przeciwnie, wiele inicjatyw powstaje w porozumieniu z odpowiednimi środowiskami, a wypracowany w ten sposób consensus pozwala na dalszą partnerską współpracę. To z kolei sprawia, że Krakowskie Biuro Festiwalowe postrzegane jest jako inicjator sieci powiązań, w której instytucje miejskie i centralne oraz organizacje pozarządowe, ale także spółki komercyjne mogą kontaktować się między sobą i porozumiewać na płaszczyźnie kultura – wiedza – innowacje – biznes. Wokół tak powstałej sieci zmienia się również model organizowania dużych wydarzeń – czego przykładem może być choćby Festiwal Conrada.

Działania na rzecz praw człowieka i praw mniejszości, angażowanie społeczności lokalnej poprzez chociażby wprowadzanie sztuki najnowszej w przestrzeń publiczną, ale i akcje otwierające drzwi przed wszystkimi, którzy dotąd mogli czuć się wykluczeni – takie priorytety wpisują KBF w dzieło budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej na: www.biurofestiwalowe.pl

FUNDACJA TYGODNIKA POWSZECHNEGO

Głównym celem statutowym Fundacji Tygodnika Powszechnego jest pogłębianie i promowanie demokratycznego modelu społecznego opartego na chrześcijańskich wartościach, pogłębianie idei wolności słowa oraz wolnych i niezależnych mediów, promowanie czytelnictwa i edukacji, jak również pogłębianie i promowanie kultury oraz nauki polskiej w Europie i na świecie. W statucie zapisano ponadto m.in. dokumentowanie i archiwizowanie katolickiego życia społecznego, kulturalnego i naukowego, wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej, a także działalność artystyczną oraz promowanie takiej działalności. Wśród kluczowych zadań Fundacji znajduje się także nadzór właścicielski nad dziedzictwem, jakie stanowią spuścizna i tradycja „Tygodnika Powszechnego”.

Fundacja jest pomysłodawcą Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada, który od roku 2009 współorganizuje z Miastem Kraków i Krakowskim Biurem Festiwalowym. Festiwalowi Conrada towarzyszą także inne działania Fundacji z dziedziny promocji literatury i czytelnictwa, którym patronuje „Tygodnik Powszechny”, jak np. trwająca od roku 2009, wspierana przez MKiDN oraz Uniwersytet Łódzki ogólnopolska akcja społeczna „Lekcje czytania z…”, pobudzająca rozwój czytelnictwa wśród młodych ludzi. „Lekcje …” to warsztaty dyskusyjne dla licealistów, podczas których uczą się oni od pisarzy, eseistów, badaczy i krytyków literackich rozmawiać o literaturze.

Innym ważnym projektem Fundacji jest współorganizowany z Miastem Wrocław, Ośrodkiem Pamięć i Przyszłość, Europejskim Centrum Solidarności, Instytutem Pamięci Narodowej i Muzeum Historii Polski Międzynarodowy Festiwal Historyczny „Wiek XX – Anamneses”, poświęcony refleksji nad historią dwudziestego wieku. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w maju 2012, a druga w listopadzie 2013 r. 

Trzeci projekt festiwalowy Fundacji to Copernicus Festival, który ma na celu pokazanie różnych wymiarów obecności nauki w kulturze oraz refleksję nad wzajemnym wpływem i przenikaniem się koncepcji naukowych, religii, literatury i sztuki. Pierwsza edycja Festiwalu, współorganizowana z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Fundacją Centrum Kopernika, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej i Muzeum Narodowym w Krakowie, przy wsparciu Miasta Krakowa oraz Fundacji Johna Templetona, odbyła się w Krakowie, w maju 2014 r. 

Fundacja organizowała lub współorganizowała także wiele innych przedsięwzięć kulturalnych: od koncertów muzycznych towarzyszących corocznym galom wręczenia Medali św. Jerzego, z udziałem m.in. Collegium Vocale Gent pod dyr. Philipa Herreweghe i Kevina Kennera, poprzez obchody 60-lecia Tygodnika Powszechnego w roku 2005, po festiwal muzyki Astoria Piazzolli „Dni Tanga” w roku 2007. Z inspiracji Fundacji zrodził się nagrodzony Fryderykiem projekt PIAZZOFORTE łączący muzykę Piazzolli i klasyków: Bacha i Chopina.

Fundacja pełni funkcje właścicielskie w spółce z o.o. Tygodnik Powszechny (wydawcy „TP), a także realizuje projekty wydawnicze, w ramach których pozyskuje środki (publiczne i prywatne) na finansowanie prac wydawniczych i redakcyjnych, dzięki czemu pismo rozwija się, unowocześnia, wydaje liczne dodatki tematyczne i dołącza inserty z filmami, muzyką oraz mulitmediami.

W latach 2002 – 2011 Fundacja sprawowała także opiekę, finansowała i uczestniczyła w prowadzeniu Archiwum Jerzego Turowicza w Krakowie - instytucji powstałej po śmierci redaktora naczelnego „TP” w styczniu 1999 r., dla ocalenia i opracowania ogromnych zbiorów, które kiedyś znajdowały się w mieszkaniu Anny i Jerzego Turowiczów. W Archiwum powstał cyfrowy reprint roczników „TP” z lat 1945 – 2005 i katalog archiwum korespondencji J. Turowicza z ponad 1200 korespondentami. Obecnie, w oparciu o jego zbiory powstaje monografia życia i twórczości współtwórcy i wieloletniego Redaktora Naczelnego „TP” pod redakcją Tomasza Fiałkowskiego. W roku 2012 , decyzją spadkobierców Jerzego Turowicza, zbiory Archiwum, po opracowaniu (skatalogowaniu i częściowej digitalizacji), zostały przekazane do Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Uniwersytetu im. Jana Pawła II W Krakowie.