Klauzula głosowania

Administratorem Państwa danych osobowych w postaci adresu email podanego podczas głosowania na Nagrodę Conrada jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków.

Z Biurem kontaktować można się:

- listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,

- elektronicznie na adres e-mail: poczta@biurofestiwalowe.pl

- telefonicznie pod numerem +48 12 354 25 00.

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu Państwa udziału w głosowaniu na nagrodę Conrada tj. weryfikacji możliwości oddania głosu. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej nam przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Udzielenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych (adresu email) jest dobrowolne, jednak niezbędne dla możliwości oddania ważnego głosu.

Dane osobowe Biuro przetwarzać będzie do ostatniego dnia roku, w którym trwa głosowanie.

Przesłane dane osobowe możemy przekazać:

- podmiotom przetwarzającym w imieniu Krakowskiego Biura Festiwalowego - dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych;

- pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo

- wycofania udzielonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości mailowej na adres rodo@biurofestiwalowe.pl bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu wycofania zgody; wycofanie zgody wiązać się będzie z wyłączeniem oddanego przez Państwa głosu w prowadzonym głosowaniu.

- dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe oraz informacji o takim przetwarzaniu;

- sprostowania danych osobowych, jeżeli dane są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne;

- żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (np. dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane);

- prawo do ograniczenia przetwarzanych danych, w takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Biuro nie będzie mogło przetwarzać danych osobowych udostępnionych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Biuro narusza właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, p. Łukasza Gajdeckiego, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, oraz przez e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl