RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, gminna instytucja kultury wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 19.

Z administratorem danych osobowych można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: poczta@biurofestiwalowe.pl, pisemnie pod adresem: Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, telefonicznie: +48 12 354 25 00.

Kierując się dbałością o powierzane nam dane osobowe, wyznaczyliśmy INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - Pana Łukasza Gajdeckiego, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail:

rodo@biurofestiwalowe.pl 

lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są powyższe zgody, których udzielasz nam zapisując się do newslettera. Zgody te są całkowicie dobrowolna, jednak pamiętaj, że w przypadku ich niewyrażenia nie będziemy mogli przesyłać Ci naszego newslettera. 

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu odwołania przez Ciebie udzielonej zgody. Pamiętaj, że w każdej chwili będziesz mógł odwołać swoją zgodę - w tym celu możesz skontaktować się z nami mailowo:
poczta@biurofestiwalowe.pl lub listownie (na adres Krakowskie Biuro Festiwalowe ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu subskrypcji newslettera przygotowywanego przez zespół Krakowskiego Biura Festiwalowego, w ramach którego informujemy Cię o aktualnościach i bieżących wydarzeniach kulturalnych. 

Twoje dane mogą być udostępniane przez administratora jedynie podmiotom upoważnionym z mocy prawa oraz przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie zawartych umów powierzenia.

Jednocześnie informujemy, że masz prawo:

• dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania, a także do uzyskania kopii danych (art. 15 RODO);
• sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO);
• do bycia zapomnianym to znaczy do usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (art. 17 RODO);
• ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO);
• abyśmy powiadomili Cię o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania odbiorców danych (art. 19 RODO);
• do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO), co oznacza, iż głosujący ma prawo żądać, by jego dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych powyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu Twojego wniosku Organizator nie będzie już mógł przetwarzać danych osobowych głosującego objętych sprzeciwem, chyba że wykazane zostanie istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.