26 września 2019 Konkurs "Rzeczywistości"

REGULAMIN KONKURSU „Rzeczywistości” (zwany dalej jako: „Regulamin”)

§1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą „Rzeczywistości” (zwany dalej: „Konkursem”) jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie; adres: ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków, nr wpisu do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod nr 19 zwane dalej „Organizatorem”.
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następnych Kodeksu cywilnego, zaś Regulamin określa warunki Konkursu organizowanego zgodnie z art. 921 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2019 poz. 1145 t.j.).
3. Podmiotem odpowiedzialnym za wydanie nagrody, o której mowa w § 4 Regulaminu jest Organizator.
4. Konkurs przeprowadzany jest za pośrednictwem serwisu Facebook (www.facebook.com).
5. Konkurs organizowany jest w terminie 27.09-3.10.2019 roku.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Serwis Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników (według definicji poniżej) Konkursu za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. Serwis Facebook jest wykorzystywany do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z warunkami uczestnictwa i zasadami publikacji wyników określonymi w Regulaminie.
7. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem prowadzenia konkursu jest serwis Facebook.
8. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.). Konkurs jest organizowany w dziedzinie kultury i sztuki.
9. Fundatorem nagród, o których mowa w § 4 Regulaminu jest Organizator.
10. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
11. Regulamin jest dostępny na serwisie Facebook (www.facebook.com) na profilu Conrad Festival.

§2 [UCZESTNICY KONKURSU]

1. Uczestnikami Konkursu (zwani dalej jako „Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być konsumenci w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego będący osobami pełnoletnimi, mającymi pełną zdolność do czynności prawnych, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które łącznie spełniają następujące warunki:
a) posiadają aktywne konto w serwisie Facebook („Profil”),
b) będąc zalogowanym do Profilu zgłoszą swój udział w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego wskazanego w § 3 ust. 1 Regulaminu. Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu (zwane dalej jako: „Zgłoszenie Konkursowe”).
2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz. Uczestnik bierze udział w Konkursie przy użyciu jednego konta w serwisie Facebook.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny (do drugiego stopnia pokrewieństwa) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, a także pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (do drugiego stopnia pokrewieństwa) oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona uzyskania nagrody w Konkursie.
4. Przed zgłoszeniem się do Konkursu każdy uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, zaś dokonanie Zgłoszenia Konkursowego na powyższych warunkach będzie równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.
5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i do poszanowania godności osób trzecich, a także do przestrzegania przepisów prawa, regulaminów i zasad korzystania z serwisów, za pośrednictwem których Konkurs jest przeprowadzany.

§3 [RYWALIZACJA KONKURSOWA]

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe polegające na odpowiedzi na zadanie: „Napisz w komentarzu do posta cytat jednego z autorów Festiwalu Conrada lub innego, dowolnie wybranego autora, który według Ciebie najlepiej obrazuje hasło „rzeczywistości”. Komentarze biorące udział w konkursie powinny się pojawić pod konkursowym postem opublikowanym na profilu Conrad Festival.
2. Konkurs trwa do 3 października 2019 roku do godziny 15:00. Najpóźniej 8 października 2019 roku o godzinie 21.00 nastąpi ogłoszenie zwycięzcy Konkursu.
3. O wyniku Konkursu, tj. o wyborze cytatów najbardziej kreatywnie odnoszących się do hasła „rzeczywistości”, decyduje wskazane przez Organizatora jury. Werdykt jury jest ostateczny w zakresie wyników Konkursu.
4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i prac jury czuwają władze statutowe Organizatora.
5. Dokonując ustalenia zwycięzcy, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie Zgłoszenia Konkursowe dokonane w czasie trwania Konkursu określonym w § 1 ust. 5 Regulaminu.
6. Organizator ma prawo pominąć danego Uczestnika w procesie przyznawania Nagród, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie nadużyć lub działań sprzecznych z celem i zasadami Konkursu, w szczególności:
a) dokonywania Zgłoszeń Konkursowych niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook lub niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
b) korzystania z narzędzi służących fałszowaniu wyników Konkursu lub prowadzenie działań mających na celu doprowadzenie do sfałszowania takich wyników.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, jego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wycofane z Konkursu, bez możliwości otrzymania nagrody. Każdy przypadek opisany w zdaniu powyżej, Organizator będzie rozpatrywał indywidualnie.

§4 [NAGRODY]

1. Dla Uczestnika będącego autorem najciekawszej odpowiedzi na zadanie konkursowe (dalej zwany jako „Zwycięzca”) Organizator przewiduje nagrodę w postaci pakietu książek autorstwa gości Festiwalu Conrada, indywidualnego spotkania z Zytą Rudzką, oraz umieszczenia jego cytatu na specjalnej ściance, która będzie umieszczona w przestrzeni festiwalowych wydarzeń w Pałacu Czeczotka w Krakowie w trakcie trwania festiwalu. Dla kolejnych dwóch wybranych osób (dalej zwani „Laureaci”), których prace konkursowe zostały ocenione na drugim i trzecim miejscu po pracy Zwycięzcy organizator przewiduje pakiety książek gości festiwalu Conrada. Wartość nagród nie przekracza 200 zł brutto.
2. Po zakończeniu Konkursu Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą i Laureatami Konkursu za pomocą komunikatora w serwisie Facebook i poinformuje o wygranej oraz o formie odbioru nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru Nagrody.
3. Nagroda będzie przekazana Zwycięzcy i Laureatom przez Organizatora do 21.10.2019 roku w sposób wskazany przez Organizatora w wiadomości prywatnej, na jego koszt. Nagroda przyznana zwycięzcy Konkursu pozostaje własnością Organizatora do chwili jej odbioru przez danego Zwycięzcę i Laureatów.
4. Zwycięzca i Laureaci Konkursu nie ma prawa do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagrody. Zwycięzca i Laureaci Konkursu nie mają prawa do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

§5 [PUBLIKACJA WYNIKÓW I WYDAWANIE NAGRÓD]

1. Po zakończeniu Konkursu, najpóźniej w dniu 7.10.2019 roku o godzinie 21.00 Organizator ogłasza Zwycięzcę i Laureatów w wiadomości prywatnej wysłanej w serwisie Facebook. Organizator może poinformować o wynikach dodatkowo w poście na profilu Conrad Festival w serwisie Facebook, a Uczestnicy wyrażają zgodę na publikacje ich danych i wizerunku, a w szczególności imienia i nazwiska.
2. Zwycięzca jest uprawniony do zrzeczenia się nagrody. W takiej sytuacji Zwycięzcy i Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na inną nagrodę ani żądania jej ekwiwalentu pieniężnego.
3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody określonej w Regulaminie, nie można przenosić na inne osoby lub podmioty.

§6 [PRAWA AUTORSKIE]

1. Poprzez wykonanie Zadania konkursowego Uczestnik :
a) oświadcza, że jest autorem Zadania konkursowego oraz posiada pełne prawa autorskie do korzystania z niego, w tym także jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora praw autorskich na warunkach określonych w punkcie 1.2. poniżej,
b) z chwilą dokonania Zgłoszenia Konkursowego przenosi na Organizatora nieodpłatnie prawa autorskie do Zadania konkursowego na wszelkich znanych polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności poprzez przechowywanie, kopiowanie na nośniku informacji elektronicznej oraz techniką cyfrową, utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera w postaci plików we wszelkich formatach, rozpowszechnianie w Internecie, na stronach WWW na których przeprowadzany jest Konkurs, publikowanie w prasie, w wydawnictwie książkowym, radiu, telewizji i sieciach kablowych, otwartych i zamkniętych systemach dystrybucji opartych o IP, dokonywanie przedruków lub montażu całości albo części, wykorzystywanie do produkcji serwisów internetowych i programów w tym radiowych i telewizyjnych, wideo i audio na żądanie, rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego również wykorzystanie w celach reklamowych lub w celach promocji Konkursu, w czasie trwania Konkursu, a także w okresie 30 dni po jego zakończeniu. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zadania konkursowego, Uczestnik udziela wyłącznego zezwolenia Organizatorowi na korzystanie i rozporządzanie przez Organizatora prawami do opracowań zadania konkursowego, polegającymi w szczególności na jej modyfikowaniu, dokonywaniu połączeń z innymi utworami lub inkorporacji do innych utworów, a także z dokonanych korekt, przeróbek, adaptacji, na polach eksploatacji określonych powyżej.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, względem podmiotów trzecich za podanie przez Uczestnika, lub za publiczne udostępnienie przez Uczestnika nieprawdziwych danych albo danych bez zgody tej osoby, a także za udostępnianie Zadania konkursowego, którego nie jest autorem, lub odnośnie których nie posiada praw autorskich w zakresie wskazanym w ust. 1. Uczestnik, który podał Organizatorowi, bądź udostępnił publicznie nieprawdziwe dane albo dane lub wizerunek osoby trzeciej, lub zadanie konkursowe, którego nie jest autorem lub odnośnie którego nie posiada praw autorskich w zakresie wskazanym w ust. 1., ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, w związku z czym zwalnia niniejszym z tej odpowiedzialności Organizatora i zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich, w tym również pokryć wszelkie roszczenia i koszty poniesione przez Organizatora, powstałe w związku z wadliwością oświadczeń udzielonych w niniejszym §6 Regulaminu.

§ 7 [REKLAMACJE]

1.Wszelkie zastrzeżenia/reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy składać Organizatorowi nie później niż 14 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, tj. ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, login używany w serwisie Facebook oraz adres osoby składającej reklamację – email lub inny korespondencyjny, pozwalający Organizatorowi na udzielenie odpowiedzi, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być doręczone na adres Organizatora: Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie (30-311) przy ul. Wygranej 2 lub na adres poczty elektronicznej Organizatora: tj poczta@biurofestiwalowe.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji przesyłanej drogą pocztową (tradycyjną) decyduje data jej złożenia w placówce pocztowej.
2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji) lub drogą mailową (w przypadku reklamacji zgłoszonej drogą e-mail i niewskazania adresu do korespondencji), w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Decyzja Organizatora dotycząca reklamacji nie pozbawia Uczestnika prawa dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub innej określonej przez obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie pytania, komentarze lub skargi dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora, a nie do serwisu Facebook.

§ 8. [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego RODO, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu – Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie , ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków (dalej zwana: Administratorem).
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych w postaci: loginu w serwisie Facebook, a także imienia, nazwiska, adresu email lub innego korespondencyjnego jeśli Uczestnik zgłosi reklamację oraz w przypadku Zwycięzcy i Laureatów - imienia i nazwiska, wizerunku adresu e-mail lub adresu zamieszkania, daty urodzenia oraz numeru telefonu kontaktowego.
3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, a także w przypadku zwycięzców dla celów archiwizacyjnych i związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Konkursu.
4. W związku z prowadzeniem Konkursu za pośrednictwem serwisu Facebook oraz tym, że Uczestnikami Konkursu mogą być jedynie osoby będące jednocześnie użytkownikami serwisu, Facebook uzyskuje dostęp do danych osobowych Uczestników w sposób określony w § 1 ust. 6 Regulaminu. Osoby i podmioty odwiedzające Stronę Konkursową mogą uzyskać dostęp do danych osobowych Uczestników w zakresie: login w serwisie, informacja o zwycięstwie w Konkursie. Ponadto dane osobowe Zwycięzców mogą być także ujawniane operatorom pocztowym/ firmom kurierskim, a także organom podatkowym w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji Konkursu i przyznania nagrody.
5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora
6. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) oraz wizerunku w przypadku otrzymania Nagrody w Konkursie.
7. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania/uzupełnienia/usunięcia/ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Powyższe uprawnienia można zrealizować wysyłając swoje żądanie na email: poczta@biurofestiwalowe.pl
8. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 powyżej przez Uczestników jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwe jest przeprowadzenie Konkursu i wyłonienie Zwycięzców oraz przyznanie Nagród.
10. Administrator oświadcza, że w przypadku wątpliwości jest możliwy kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
12. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
13. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.